Compania noastră și-a început activitatea din anul 2010, și oferă servicii de calitate privind elaborarea setului de acte SSM, asistență lunară SSM, elaborarea instrucțiunilor SSM, evaluarea factorilor de risc profesional, cursuri SSM niv. I și II, cursuri legislația muncii, seminare privind primul ajutor premedical si cu privire la datele cu caracter personal, indicatoare de securitate, panouri informative privind securitatea muncii, formulare SSM etc. Mai jos vă prezentăm OFERTA serviciilor oferite.

 

Servicii oferite

Descrierea serviciilor oferite

Preț
Auditul actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) Auditul actelor privind securitatea și sănătatea în muncă presupune verificarea actelor de care dispuneți, și oferirea explicațiilor privind toate abaterile depistate. Singura condiție fiind să vă apropiați cu actele dvs. la sediul nostru (Chișinău, str. V.Alecsandri 84).

GRATUIT

la sediul companiei noastre

Consultații telefonice privind securitatea și sănătatea în muncă Puteți apela la numărul 068118455 și primi consultații privind securitatea muncii. Apeluri primim doar de luni pînă vineri de la 08.30 pînă la 17.00. GRATUIT
Perfectarea setului de acte privind securitatea și sănătatea în muncă

Setul de acte privind securitatea și sănătatea în muncă va cuprinde cel puțin următoarele:

1.Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;

2.Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

3.Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;

4.Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

5.Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente:

· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
· 
Instrucțiune (Metodologie) de evaluare a riscurilor profesionale;

· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
· 
CONCLUZIE cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;

·  Aducerea la cunoștință a fișelor de evaluare a riscurilor profesionale angajaților.

6.Planul anual de protecţie şi prevenire:

  • Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire ;
  • Planul anual de protecţie şi prevenire.

7.Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;

8.Registre:

  • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
  • Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
  • Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre.

9.Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor;

10.Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat;

Variază în dependență de numărul de funcții, nr. de angajați și domeniul de activitate, de la 2500 lei pînă la 9000 lei.
Asistență lunară privind securitatea și sănătatea în muncă

Asistența lunară privind securitatea și sănătatea în muncă presupune cel puțin următoarele:

1.Elaborarea setului de acte SSM necesar la unitate (instrucțiunile SSM, evaluarea factorilor de risc, fișele personale, registre, ordine etc.);

2.Actualizarea tuturor actelor SSM la necesitate (modificarea legislației, apariția unor funcții sau utilaje noi la unitate, modificarea condițiilor de muncă etc.);

3.Efectuarea instruirilor introductiv generale la angajarea noilor persoane, cu îndeplinirea Fisei personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;

4.Monitorizarea efectuării instruirilor la locul de muncă și periodice;

5.Efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 6 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;

6.Efectuarea instruirilor la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 12 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;

7.Paticiparea și oferirea a tot necesarului în cadrul controalelor efectuate de către organele cu drept de control în domeniul SSM;

8.Participarea la cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;

9. Oferirea de consultații privind legislația muncii și legislația SSM.

10.Propunerea măsurilor de înlăturare a abaterilor de la legislația SSM.

Variază în dependență de numărul de funcții, nr. de angajați, fluctuația personalului și domeniul de activitate, de la 2500 lei pînă la 8000 lei/lună.
Efectuarea instruirii introductiv generale privind securitatea și sănătatea în muncă, instruirii privind apărarea împotriva incendiilor și instruirii la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

Efectuarea instruirii introductiv generale privind securitatea și sănătatea în muncă, instruirii privind apărarea împotriva incendiilor și instruirii la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic poate fi organizată la sediul clientului.

Durata: 1-1,5 ore.

Persoana care efetuiază instruirea dispune de toate certificatele necesare pentru a avea dreptul de efectua aceste instruiri.

1000 lei solicitarea în raza Chișinăului

1500 lei solicitarea în afara Chișinăului + 2 lei/km ch-li de transport

Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă Instrucțiunile SSM se elaborează în conformitate cu lista activităților și funcțiilor care le aveți la unitate, și se eliberează clientului doar pe suport de hîrtie. 50-70 lei/buc.
Evaluarea factorilor de risc profesionali la unitate Evaluarea factorilor de risc profesionali la unitate se elaborează în conformitate cu lista activităților și funcțiilor care le aveți la unitate, și se eliberează clientului doar pe suport de hîrtie. 100-200 lei/buc.
Curs de instruire în domeniul SSM niv. I

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire.

Durata cursurilor: 8 ore academice.

Formatori:

Darii Ion- administrator SSM Expert

Deseatnicov Vasile

Ciloci Igor

Locația. Chișinău, str. V.Alecsandri 84

Planul şi programa de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei al RM şi coordonate cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM.

500 lei

La formarea grupurilor mai mult de 15 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 450 lei/persoană.

Curs de instruire în domeniul SSM niv. II

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. 

CONŢINUTUL cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă corespunzător nivelului doi de pregătire

1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.

2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.

3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.

4. Factorii de risc profesional.

5. Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.

6. Prevenirea riscurilor profesionale.

7. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.

8. Cercetarea accidentelor de muncă.

9. Repararea pagubei materiale și plata îndemnizației unice în cazul pierderii capacității de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei îmbolnăviri profesionale

10. Lucrare practică, cu îndeplinirea diverselor modele de formulare SSM necesare la instituție.

Formatori:
CILOCI Igor - Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii
GONȚA Viorel - Şef-adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Chișinău
Deseatnicov Vasile – peste 30 ani de activitate in cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii în calitate de inspector principal
Darii Ion – Administrator SSM Expert SRL

Durata cursurilor: 40 ore.

Locația. Chișinău, str. V.Alecsandri 84

990 lei

 

La formarea grupurilor mai mult de 10 persoane este posibilă efectuarea cursurilor în cadrul companiei dvs. și reducere de pînă la 900 lei/persoană.

Seminar informativ privind acordarea primului ajutor

Conform art. 12 alin.(1) din Legea SSM nr. 186 din 10.08.2008 - În cazul unui pericol grav şi imediat, angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

Conform art. 12 alin.(2)- Pentru aplicarea dispoziţiilor alin.(1), angajatorul desemnează, lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor.

Conform art. 12 alin.(3)- Numărul lucrătorilor specificaţi la alin.(2), instruirea acestora şi echipamentul pus la dispoziţia lor trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor profesionale specifice unităţii.

Durata instruirii: 5 ore.

Formator - expert cu studii în medicină

450 lei
Seminar informativ privind legislația muncii

Seminarele privind legislația muncii sunt organizate pe diferite subiecte.

Durata: de la 09.00 la 14.00

Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

450 lei
Seminar informativ privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform  H.G. 1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate. (pct. 85 din H.G. 1123 din 14.12.2010)

Seminarul este destinat angajatorilor și reprezentanților angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane).

Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

490 lei
Indicatoare de securitate

Catalog

Pe PVC (plastic 3mm) :
- marimea A3 (297*420 mm) - 70 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 35 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 30 lei/buc.

Pe hirtie autoadeziva(бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 45 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 30 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 20 lei/buc

În dependență de marimea și materialul pe care va fi imprimat.
Panou - Acordarea primului ajutor accidentatului

Imagine 

Marimea: 1.94*1.1 m / Plastic 4 mm

2000 lei
Panou - Apărarea împotriva incendiilor

Imagine

Marimea: 1.37*1.1 m / Plastic 4 mm

1700 lei
Panou - Securitatea lucrărilor la înălțimi / Ordinea de instalare a macaralei

Imagine

Marimea: 1.7*1.1 m / Plastic 4 mm

1700 lei
Panou - Tehnica securității la lucrările de sudură

Imagine

Marimea: 1.05*1.1 m / Plastic 4 mm

1500 lei
Panou - Siguranța în muncă la utilizarea instrumentelor electrice

Imagine

Marimea: 1.05*1.1 m / Plastic 4 mm

1500 lei
Panouri informative personalizate

Exemple de panouri personalizate

 

Se stabilește în dependență de mărimea panoului și nr. de buzunare.
Scheme (plane) de evacuare Exemple de scheme (plane) de evacuare Se stabilește în dependență de mărimea etajului și complexitatea acestuia, și poate varia între 300 și 600 lei pentru o schemă.
Afișe tematice

Catalog

Pe PVC (plastic 3mm) :
- marimea A3 (297*420 mm) - 70 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 35 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 30 lei/buc.

Pe hirtie autoadeziva(бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 45 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 30 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 20 lei/buc

În dependență de marimea și materialul pe care va fi imprimat.

 

Sediul: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md

Director:  Ion DARII - 068118455;

Director adjunct: Sandu DARII - 068061330;