Anexă la Dispoziţia

Directorului Inspectoratului de Stat al Muncii

 

Lista de verificare a priorităţilor

pe care inspectorii de muncă trebuie să le elucideze

în cadrul vizitelor de control la unităţi

 

Nr.

d/o

Descrierea succintă a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă

Informaţia privind respectarea cerinţelor

(se bifează)

da

nu

nu este cazul

Relaţii de muncă

1

Angajatorul a aprobat statele de personal pentru anul curent?

 

 

 

2

Angajatorul respectă prevederile legislaţiei faţă de persoanele social vulnerabile?

 

 

 

3

Lista statelor de personal, pentru anul curent, este prezentată la Inspecţia teritorială de muncă?

 

 

 

4

Salariaţilor din unitate li s-a acordat permisul nominal de acces la locul de muncă?

 

 

 

5

La angajare se perfectează contractul individual de muncă?

 

 

 

6

Conţinutul contractului individual de muncă corespunde prevederilor legale?

 

 

 

7

Este perfectat registrul de evidenţă a contactelor individuale de muncă?

 

 

 

8

Pentru toţi lucrătorii sînt deschise carnete de muncă?

 

 

 

9

Este perfectat registrul de evidenţă a carnetelor de muncă?

 

 

 

10

La unitate se duce evidenţa globală a timpului de muncă?

 

 

 

11

La unitate se respectă durata normală a timpului de muncă?

 

 

 

12

Se respectă durata pauzei de masă, repausul zilnic şi săptămînal?

 

 

 

13

La unitate se respectă durata normală a timpului de muncă în schimbul de noapte?

 

 

 

14

Este întocmit graficul muncii în schimburi?

 

 

 

15

Disponibilizarea salariaţilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei?

 

 

 

16

Salariaţii disponibilizaţi au benificiat de înlesniri şi compensaţii?

 

 

 

17

Salariaţii unităţii sînt antrenaţi legal la muncă în zilele de repaus şi de sărbătoare?

 

 

 

18

Este întocmit graficul concediilor anuale de odihnă?

 

 

 

19

Se acordă anual concediul de odihnă?

 

 

 

20

Se compensează concediile anuale de odihnă nefolosite?

 

 

 

21

Se acordă concedii anuale suplimentare de odihnă?

 

 

 

22

Rechemarea din concediul anual de odihă se efectuează în confomitate cu legislaţia în vigoare?

 

 

 

23

Se acordă concediu paternal plătit conform legislaţiei persoanelor solicitante?

 

 

 

24

Modificările sau completările contractului colectiv de muncă sînt aduse la cunpştinţa salariaţilor conform legislaţiei (în termen de 5 lucrătoare de la data operării)?

 

 

 

25

La angajare sau transferare, angajatorul informează persoana care urmează a fi angajată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă?

 

 

 

26

Exzistă temei legal de încheiere a contractului de muncă pe termen determinat?

 

 

 

27

Salariaţii angajaţi pe o perioadă determinată sînt trataţi ca şi salariaţii angajati pe termen nedeterminat?

 

 

 

28

În contractul individual de muncă pe termen determinat este definită denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită?

 

 

 

29

Se informează salariaţii despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în modul prevăzut de legislaţie?

 

 

 

30

Se respectă prevederile legislaţiei privind integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi?

 

 

 

31

Se respectă termenul de achitare a salariului?

 

 

 

32

Se plătşte munca prestată supraprogram?

 

 

 

33

Este retribuită munca prestată în timp de noapte?

 

 

 

34

Se achită socotelele la încetarea contractului individual de muncă?

 

 

 

35

Se compensează pierderile cauzate de neachitarea la timp a salariului?

 

 

 

36

Se respectă cuantumul reţinerilor din salariu?

 

 

 

37

Conţinutul Regulamentului intern este adus la cunoştinţa lucrătorilor?

 

 

 

38

Este încheiat contractul colectiv de muncă?

 

 

 

39

Clauzele contractului colectiv de muncă se respectă?

 

 

 

40

Se respectă convenţiile colective de nivel naţional, ramural, teritorial?

 

 

 

41

Se respectă garanţiile femeilor gravide şi celor ce au copii cu vîrsta de pînî la 3 ani?

 

 

 

42

Se respectă drepturile şi garanţiile persoanelor mai tinere de 18 ani?

 

 

 

43

Se respectă la unitate cuantumul salariului minim garantat?

 

 

 

44

Sînt stabilite şi plătite sporuri pentru munca în condiţii nefavorabile?

 

 

 

45

Se respectă modul şi termenii de aplicare a sancţiunilor?

 

 

 

46

Se compensează munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare?

 

 

 

Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire

47

Este organizată activitatea de protecţie şi prevenire la unitate?

 

 

 

48

Îşi asumă angajatorul atribuţiile lucrătorului desemnat?

 

 

 

49

Este desemnat unul sau a mai mulţi lucrători pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi prevenire?

 

 

 

50

Lucrătorul/ii desemnat/ţi îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

 

 

51

Este înfiinţat serviciu intern de protecţie şi prevenire?

 

 

 

52

Se apelează la servicii externe de protecţie şi prevenire?

 

 

 

53

Sînt stabilite atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor?

 

 

 

54

Este amenajat şi dotat cabinetul şi/sau locurile speciale de securitate şi sănătate în muncă?

 

 

 

55

Sînt evaluate riscurilor profesionale?

 

 

 

56

Este elaborat şi revizuit periodic planul de protecţie şi prevenire,

precum şi asigurată îndeplinirea acestuia?

 

 

 

57

Sînt informaţi lucrtorii despre riscurile profesionale?

 

 

 

58

Este asigurată unitatea cu materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

 

 

59

Este asigurară întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat?

 

 

 

60

Sînt luate la evidenţă zonelor cu risc ridicat şi specific?

 

 

 

61

Sînt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a tipului de semnalizare?

 

 

 

62

Se monitorizeză funcţionărea instalaţiilor de ventilare, dispozitivelor de protecţie, aparatura de măsură şi control?

 

 

 

63

Se verifică stărea de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie?

 

 

 

64

Este stabilit necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie?

 

 

 

65

 

Este asigurată comunicărea, cercetărea şi raportărea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă?

 

 

 

66

Sînt asigurate locurile de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă?

 

 

 

67

Este asigurată realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate şi al cercetării accidentelor de muncă?

 

 

 

68

Se colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă?

 

 

 

69

Se întocmeşte documentaţia şi rapoartele prevăzute de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă?

 

 

 

70

Serviciul intern de protecţie şi prevenire este organizat în subordinea directă a angajatorului ca un compartiment distinct?

 

 

 

71

Lucrătorul desemnat îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

 

 

72

Serviciul intern de protecţie şi prevenire este format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi?

 

 

 

73

Sînt consemnate în regulamentul serviciului intern de protecţie şi prevenire activităţile de protecţie şi prevenire, care vor fi desfăşurate de către serviciul intern de protecţie şi prevenire?

 

 

 

74

Lucrătorii din cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire desfăşoară numai activităţi de protecţie şi prevenire?

 

 

 

Instruirea în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

75

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

 

 

76

Este asigurată baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate?

 

 

 

78

Conducătorul unităţii a trecut cursurile de instruire în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă?

 

 

 

79

Conducătorii locurilor de muncă au trecut cursurile de instruire în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă?

 

 

 

80

Periodicitatea instruirii este, cel puţin o dată în 36 luni?

 

 

 

81

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă sînt elaborate pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru?

 

 

 

82

Fiecare lucrător este asigurat cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă?

 

 

 

83

Cerinţele instrucţiunilor sînt expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice

 

 

 

84

Instrucţiunile se înregistrează în registru, se multiplică în număr necesar şi se acordă muncitorilor?

 

 

 

85

Locurile de muncă sînt asigurate cu truse medicale?

 

 

 

86

Lucrătorii sîn asiguraţi cu echipamente de lucru neprimejdioase?

 

 

 

87

Se acordă gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie?

 

 

 

88

Este asigurată angajarea numai a persoanelor supuse examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor?

 

 

 

89

Este asigurată efectuarea examenului medical periodic şi, după caz, testarea psihologică periodică a lucrătorilor?

 

 

 

90

Este constituit comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă?

 

 

 

91

Este asigurată comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora?

 

 

 

92

 

Se ţine în evidenţa accidentele de muncă ce au ca efect incapacitatea de muncă a lucrătorului pentru mai mult de 3 zile?

 

 

 

Constatarea stării de pericol grav şi imediat de accidentare

93

Sînt desemnaţi lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de lucru, în caz de pericol grav şi imediat de accidentare?

 

 

 

Este asigurată instruirea lucrătorilor respectivi?

 

 

 

94

Este întocmit şi afişat la un loc vizibil planul de evacuare a lucrătorilor?

 

 

 

95

Sînt instruiţi lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare?

 

 

 

96

Sînt desemnaţi lucrători instruiţi şi dotaţi cu mijloace tehnice necesare intervenţiei de eliminere a starii de pericol grav şi imediat?

 

 

 

97

În cazul unui pericol grav şi imediat, sînt desemnţi lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor?

 

 

 

- de stingere a incendiilor?

 

 

 

- de evacuare a lucrătorilor?

 

 

 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

98

Căile şi ieşirile de urgenţă sînt în permanenţă libere şi duc în mod cît mai direct posibil afară sau în spaţii sigure?

 

 

 

99

Uşile cu ieşire de urgenţă se deschid spre exterior?

 

 

 

100

Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea sunt eliberate de orice obstacole, pot fi utilizate în orice moment fără dificultate?

 

 

 

101

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uşor accesibile şi uşor de manipulat?

 

 

 

102

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt semnalizate?

 

 

 

103

Sistemul de ventilare forţată, se menţine în stare de funcţionare?

 

 

 

104

În timpul programului de lucru temperatura din încăperile cu locuri de muncă este adecvată organismului uman, ţinînd seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor?

 

 

 

105

Uşile transparente sunt marcate corespunzător, la înălţimea ochilor?

 

 

 

106

În vecinătatea imediată a oricăror porţi destinate în principal circulaţiei vehiculelor există uşi pentru pietoni, cu excepţia cazului în care utilizarea de către pietoni a acestor porţi nu prezintă pericol de accidentare?

 

 

 

107

Uşile pentru pietoni sunt marcate clar şi degajate în permanenţă?

 

 

 

108

În cazul cînd echipamentele de lucru din încăperi şi utilizarea acestora impun protecţia lucrătorilor, căile de circulaţie sunt marcate clar?

 

 

 

109

Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sînt autorizaţi să pătrundă în zonele periculoase?

 

 

 

110

Zonele periculoase sunt marcate clar?

 

 

 

111

Încăperile de lucru au suprafaţa, înălţimea şi volumul de aer suficiente, care să permită lucrătorilor să-şi îndeplinească sarcinile de lucru fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora?

 

 

 

112

Lucrătorilor li se pun la dispoziţie încăperi pentru odihnă uşor accesibile?

 

 

 

113

În încăperile pentru odihnă sunt luate măsuri pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun?

 

 

 

114

Femeile gravide şi mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziţie culcată, în condiţii corespunzătoare?

 

 

 

115

Lucrătorilor sunt puse la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială?

 

 

 

116

Vestiarele sunt uşor accesibile, au o capacitate suficientă şi sunt prevăzute cu scaune?

 

 

 

117

În cazurile impuse de natura activităţii, este prevăzut pentru lucrători un număr suficient de duşuri corespunzătoare?

 

 

 

118

În funcţie de tipul de activitate desfăşurată şi frecvenţa accidentelor, este asigurată încăpere de prim ajutor?

 

 

 

119

La organizarea locurilor de muncă s-a ţinut seama de lucrătorii cu capacităţi funcţionale limitate, (uşi, căi de comunicaţie, scări, duşuri, chiuvete, WC-uri şi posturilor de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu capacităţi funcţionale limitate?

 

 

 

120

Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte zone sau instalaţii în aer liber, utilizate sau ocupate de lucrători în cursul activităţii lor, sunt organizate astfel încît pietonii sau vehiculele să circule în condiţii de securitate?

 

 

 

121

Posturile de lucru în aer liber asigură protecţia lucrătorilor:
împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi împotriva căderii obiectelor?

 

 

 

122

lucrătorii care lucrează în condiţii de izolare sunt supravegheaţi de o persoană cu atribuţii concrete în acest sens numită prin decizie scrisă?

 

 

 

123

locurile de muncă în condiţii de izolare sunt dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea?

 

 

 

124

Containerele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă şi containerele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sînt la vedere şi conţin sau transportă astfel de substanţe sau preparate periculoase sunt prevăzute cu etichete?

 

 

 

125

Panourile sau etichetele sunt plasate în apropierea locului de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv?

 

 

 

 

 


Fii primul care află despre ofertele și evenimentele noastre!

Nume *:
E-mail *:

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.