Art. VIII. – În luna iunie 2020, Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat deserviți de prestatorul menționat, va asigura:

a) distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, a alocațiilor sociale de stat și a altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă și a alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice;

b) achitarea, prin intermediul oficiilor poștale, a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliu, asigurând un regim fluidizat de acces al persoanelor și respectarea distanței sociale.

 Art. IX. – Articolul 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393–399, art. 323), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Tarifele la serviciile de distribuire la domiciliu în numerar a pensiilor, a alocațiilor sociale de stat și a altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă și a alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice, de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, în perioada mai–iunie 2020, în legătură cu starea de urgență în sănătate publică, nu pot depăși 1,3% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.”

Art. X. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 nr. 174/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393–399, art. 325), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:

„Art. 31. – Compania Națională de Asigurări în Medicină acoperă din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală cheltuielile necesare prestării asistenței medicale, inclusiv pe perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, pentru persoanele cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat.”

Art. XI. – Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, în cazul în care instituțiile medico-sanitare publice nu execută volumul de asistență medicală prevăzut în contractele de prestare a serviciilor medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină efectuează lunar către instituțiile respective plăți în avans în mărime de 80% din 1/12 parte din suma contractuală.

Art. XII. – Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, pentru instituțiile medico-sanitare publice spitalicești care nu execută volumele contractuale pe tip de asistență medicală spitalicească, Compania Națională de Asigurări în Medicină transferă, în baza facturilor, mijloacele financiare lunare conform sumei contractuale pentru anul 2020, cu excepția cheltuielilor neexecutate destinate acoperirii consumabilelor și a medicamentelor costisitoare acoperite suplimentar costului cazului tratat, precum și a cheltuielilor neexecutate destinate salarizării rezidenților.

Art. XIII. – (1) Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, în cazul în care instituția medico-sanitară publică „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” nu execută volumele contractuale, Compania Națională de Asigurări în Medicină transferă, în baza facturilor, mijloacele financiare lunare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor pentru resursele energetice, a cheltuielilor aferente utilizării serviciilor de comunicații electronice și poştale, a cheltuielilor pentru serviciile de pază, securitate, sanitare şi menţinerea curăţeniei şi ordinii în instituţie.

(2) La calcularea sumei lunare, Compania Națională de Asigurări în Medicină trebuie să țină cont de suma executată a serviciilor medicale pentru perioada de gestiune.

Art. XIV. – Prin derogare de la prevederile art. 232 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și de la prevederile Legii nr. 552/2001 cu privire la evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările ulterioare, instituţia medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) activează și prestează servicii medicale fără a deține autorizația sanitară și certificatul de acreditare.

Art. XV. – Compania Națională de Asigurări în Medicină asigură contractarea și finanțarea serviciilor de asistență medicală prestate de instituţia medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) în baza Contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat între părți.

Art. XVI. – Agenţia Proprietăţii Publice şi S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”, în perioada stării de urgență de sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, asigură accesul instituţiei medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) la folosința tuturor bunurilor imobile aflate în cadrul complexului S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „MoldExpo” (adresa: municipiul Chişinău, strada Ghioceilor nr. 1), precum şi, din cont propriu, asigură cu titlu gratuit întreg volumul de energie electrică necesar activităţii instituţiei medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău”.

Art. XVII. – Conducătorii ministerelor, autorităților administrative centrale din subordinea Guvernului, autorităților administrative din subordinea ministerelor, instituțiilor publice în care Cancelaria de Stat exercită calitatea de fondator, instituțiilor publice în care ministerele exercită calitatea de fondatori, întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, în perioada stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, sunt obligați să asigure dotarea instituției medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951), ca urmare a demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori ale instituției medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău”.

Art. XVIII. – (1) Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, în perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență și în perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, certificatele de origine preferențială a mărfurilor, prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), au aceeași validitate ca și originalele acestora, în vederea confirmării originii mărfii.

(2) Importatorul, în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenului prevăzut de Guvern conform art. XXIX alin. (2), urmează să prezinte Serviciului Vamal originalele certificatelor menționate la alin. (1) din prezentul articol.

Art. XIX. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport introduse și declarate prin acțiune de către persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, care expiră în perioada stării de urgență instituite prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență și în perioada stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se prelungește până la data ridicării stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020.

Art. XX. – (1) Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, pentru achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 se permite:

a) o reducere considerabilă a termenelor generale în cadrul licitației deschise, licitației restrânse și cererii ofertelor de prețuri;

b) utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență;

c) majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

(2) Modul de aplicare a alin. (1) se stabilește de Guvern, inclusiv modul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice prin mijloace electronice în cazul lipsei funcționalităților în sistemul de achiziții electronice.

Art. XXI. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 se permite plata în avans pentru achiziţiile publice necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19.

Art. XXII. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, se prelungește termenul de valabilitate a atestării specialiştilor şi muncitorilor implicaţi în activităţile ce ţin de exploatarea sistemelor de gaze, precum și a conducătorilor de unităţi, a conducătorilor locurilor de muncă, a lucrătorilor desemnați și a specialiștilor responsabili de domeniul securității și sănătății în muncă, până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 3 luni de la data reluării activității centrelor de instruire şi a comisiilor de atestare.

Art. XXIII. – (1) În scopul asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în instituțiile penitenciare, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, examinarea cauzelor penale, inclusiv a demersurilor privind emiterea și prelungirea mandatelor de arestare, și a chestiunilor ce țin de executarea pedepselor în privința persoanelor private de libertate se efectuează doar prin intermediul sistemului de teleconferință sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(2) Examinarea cauzelor penale prevăzute la alin. (1) se efectuează la sediile instanțelor de judecată numai în cazuri excepționale.

(3) Instanța de judecată asigură părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei. Transmiterea și aducerea la cunoștință a cererilor, demersurilor și materialelor pot fi realizate, la cererea părților, și prin intermediul conexiunilor electronice.

(4) Dispunerea examinării cauzelor prin intermediul sistemului de teleconferință la sediile instanțelor de judecată sau la sediile instituțiilor penitenciare se efectuează prin încheiere, care nu se supune niciunei căi de atac.

(5) Efectuarea acțiunilor de urmărire penală de către organul de urmărire penală în privința persoanelor private de libertate se realizează la sediul instituției penitenciare.

(6) Guvernul asigură funcționalitatea deplină a sistemului de teleconferință în incinta instituțiilor penitenciare și a instanțelor de judecată desemnate pentru examinarea cauzelor penale prevăzute la alin. (1).

Art. XXIV. – (1) Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratului General al Poliției și/sau ale Centrului Național Anticorupție.

(2) În situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război, a stării de urgență în sănătate publică, precum și a instituirii regimului special în penitenciare:

a) întrevederile deținuților cu avocații lor se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, cu asigurarea confidențialității corespunzătoare, sau la sediul instituției penitenciare, cu condiția respectării cerințelor antiepidemiologice stabilite de instituția penitenciară;

b) întrevederile de scurtă durată ale deținuților se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, iar întrevederile de lungă durată se substituie cu cele de scurtă durată;

c) la solicitarea deținutului, întrevederile pot fi înlocuite cu convorbiri telefonice, în limita duratei maxime admise. Durata şi numărul de convorbiri telefonice ale deținuților se dublează.

(3) În asigurarea siguranței locurilor de detenţie, la necesitate, se vor implica organele/autoritățile de apărare naţională, securitate şi ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene proxime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune.

Art. XXV. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale:

a) se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, expirate începând cu data de 2 februarie 2020, cu posibilitatea de preschimbare a acestora până la data de 15 august 2020;

b) la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini, prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor (prevăzuţi la art. 64 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova) care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit se dispune de către instanţa de judecată în a cărei rază de competență se află centrul de plasament temporar al străinilor.

Art. XXVI. – (1) Se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

(2) În partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal.

(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia în condiţiile art. XXIX din prezenta lege.

(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:

a) în cadrul urmăririi penale;

b) de Banca Naţională a Moldovei;

c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

e) de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

f) de organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;

g) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;

h) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;

i) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

j) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional; 

k) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;

l) în domeniul respectării normelor antiincendiare;

m) în privinţa inspectării fondului forestier şi acvatic de stat;

n) în ceea ce privește supravegherea siguranţei zborurilor şi a securităţii aeronautice; supravegherea obligaţiilor statului-port şi ale statului-pavilion; respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere; combaterea traficului ilicit de transport rutier.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu, organul abilitat cu funcţii de control adresează Cancelariei de Stat un demers privind iniţierea controlului de stat la faţa locului, în care se indică:

a) datele de identificare ale persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la faţa locului;

b) motivele iniţierii controlului de stat la faţa locului;

c) obiectul, scopul şi metoda controlului de stat la faţa locului;

d) durata efectuării controlului de stat la faţa locului;

e) data efectuării ultimului control de stat la faţa locului;

f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;

g) cauzele şi motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, conform legii, persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;

h) perioada de activitate supusă controlului.

(6) Moratoriul nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea.

(7) Moratoriul nu se aplică în cazurile controlului modului de formare și aplicare a prețurilor.

(8) Cancelaria de Stat analizează demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului şi se pronunță, prin decizie, în aceeaşi zi, asupra necesităţii efectuării acestuia.

(9) Controlul de stat la faţa locului nu se efectuează dacă situaţiile prevăzute la alin. (5) pot fi remediate în afara acestuia sau în cazul în care Cancelaria de Stat a respins demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului.

(10) Controlul de stat la faţa locului se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricţiilor prevăzute de prezenta lege şi decizia Cancelariei de Stat.

(11) Organului abilitat cu funcţii de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la faţa locului prevăzut la alin. (4) lit. c)–k) şi alin. (5), să ridice bunuri, documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcţii de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.

(12) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori în caz că persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare ale fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data ridicării acestora.

(13) În procesul realizării controlului prevăzut la alin. (4) lit. c)–k) şi la alin. (5), organului abilitat cu funcţii de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.

(14) Se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional nr. 218/2008 dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător.

(15) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate la alin. (14). Organul autorizat cu efectuarea percheziţiei este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleve mostre din acestea.

(16) Controlul de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiat în domeniile indicate la alin. (1) și (2), se finalizează în ordinea general stabilită.

(17) Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de legislaţie.

Art. XXVII. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, prezentarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate pentru anul 2019 se efectuează până la 30 iunie 2020.

Art. XXVIII. – Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „SanFarm-Prim” asigură, în calitate de depozit farmaceutic, recepționarea cu titlu gratuit, precum și eliberarea cu titlu gratuit a medicamentelor și echipamentelor de protecție, donate sau achiziționate, către instituțiile medico-sanitare publice beneficiare conform distribuirii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Art. XXIX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul este în drept să decidă în privința prelungirii termenelor de aplicare a normelor prevăzute la art. II–VII, XVIII–XXI și XXVI după ridicarea stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 sau după expirarea termenelor prevăzute în articolele respective, dar nu mai mult decât cu 3 luni de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenelor prevăzute în articolele respective.

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Zinaida  GRECEANÎI

 

Nr. 69. Chişinău, 21 mai 2020.

Sursa :  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121530&lang=ro

 

PAGINA    1    2