Acasă » 2020 » Iunie » 2 » Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
11:01
Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative

LEGE Nr. 69
din 21-05-2020

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada
stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative

Publicat : 26-05-2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125 art. 222

Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus și apreciind importanța celor implicați în controlul și combaterea infecției COVID-19,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 73:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.” 

2. Articolul 95 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective pot prevedea pentru unele categorii de salariați o altă durată a timpului de muncă.”

3. La articolul 104, alineatul (1) se completează cu enunțul: „Pe perioada de acțiune a stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective pot dispune, pentru unele categorii de salariați, atragerea la muncă suplimentară cu depășirea limitelor prevăzute de prezentul cod, precum și condițiile de prestare a acesteia.”

4. La articolul 111 alineatul (5), primul enunț va avea următorul cuprins: „În scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, dreptul de a transfera zilele de repaus (de lucru) în alte zile, inclusiv prin modificarea duratei zilnice a timpului de muncă, aparține Guvernului.”

5. Titlul X se completează cu capitolul IX1 cu următorul cuprins:

„Capitolul IX1

MUNCA LA DISTANȚĂ

Articolul 2921. Salariații ce prestează munca la distanță

(1) Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

(2) Salariații cu munca la distanță sunt salariații care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță.

Articolul 2922. Principiile organizării muncii la distanță

(1) Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, de contractul colectiv de muncă, de contractul individual de muncă sau de alt act normativ la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.

(2) Particularitățile privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate.

Articolul 2923. Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual

                         de muncă care prevede clauze de muncă la distanță

(1) Contractul individual de muncă privind munca la distanță se încheie şi se modifică în condițiile prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.

(2) Contractul individual de muncă privind munca la distanță trebuie să conțină, în afara clauzelor prevăzute la art. 49, clauze privind:

a) condițiile de prestare a muncii la distanță;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și privind modalitatea de realizare a controlului;

c) modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariatul cu munca la distanță;

d) condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță;

e) alte condiții convenite de părți.

Articolul 2924. Organizarea securității și sănătății în muncă pentru

                           salariații cu munca  la distanță

Angajatorul organizează securitatea şi sănătatea în muncă a salariaților cu munca la distanță în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, precum şi ale altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

Articolul 2925. Încetarea contractului individual de muncă privind

                          munca la distanță

Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță are loc în condițiile generale prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.”

Art. II. – (1)  În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, se instituie mecanismul de subvenționare după cum urmează:

 1) Subiecții subvenției sunt întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii nr. 154/2003.

 2) Mărimea subvenției se stabilește după cum urmează:

 a) pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se acordă o subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare;

 b) pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la lit. a) se acordă o subvenție în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staţionare;

 c) subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020;

 d) suma subvenției prevăzute la lit. a), calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic și/sau staționare, nu trebuie să depășească suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare;

e) suma subvenţiei prevăzute la lit. b), calculată la nivel de salariat per zi de şomaj tehnic și/sau staţionare, nu trebuie să depășească mărimea de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

3) Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic şi/sau staționării în perioada 16 mai – 30 iunie 2020.

4) Modalitatea de achitare a subvenției:

a) achitarea subvenției se efectuează în baza cererii depuse de subiectul subvenției la Serviciul Fiscal de Stat;

b) cererea se depune după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare;

c) acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care:

- 3 zile – pentru efectuarea controlului tematic şi adoptarea deciziei de acordare a subvenției;

- o zi – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;

- o zi – pentru achitarea subvenției.

(2) Suma subvențiilor primite conform prezentului articol constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

(3) Modul de acordare a subvenției se stabilește de către Ministerul Finanțelor.

(4) Achitarea subvenției prevăzute la alin. (1) din prezentul articol și la pct. 6 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 16 din 10 aprilie 2020 se realizează în baza cererilor depuse în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv.  

Art. III. – (1) Titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi persoanelor fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 nu au realizat venit asigurat.

 (2) Ajutorul de şomaj unic prevăzut la alin. (1) din prezentul articol se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informației Serviciului Fiscal de Stat privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice înregistrate ca subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997 la data declarării stării de urgenţă prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență.

(3) Informația privind lista beneficiarilor și perioada sistării activității în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se transmite prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, conform formatului agreat între instituţii, până la data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se achită ajutorul de șomaj unic.

(4) Informația privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 10din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997 care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se selectează conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

(5) Ajutorul de şomaj unic se plăteşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, conform listelor electronice, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj unic se transferă la oficiul poştal.

(6) Sursa de finanţare a ajutorului de şomaj unic pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) este bugetul de stat.

(7) Sumele ajutorului de şomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor până la  31 iulie 2020.

Art. IV. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19, desemnate prin ordine ale ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se efectuează pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

Art. V. – (1) Prin derogare de la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447, art. 715), cu modificările ulterioare, pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID-19, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se stabilește un spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate: 

a) în mărime de până la un salariu de bază – personalului Agenției Naționale de Sănătate Publică, al instituțiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acțiuni de prevenire, control și tratare a infecției COVID-19;

b) în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.

(2) Mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul instituției, în funcție de aportul și profesionalismul angajatului, proporțional timpului efectiv lucrat.

(3) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate constituie parte a salariului și se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare.

(4) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate nu participă la formarea salariului lunar pentru calcularea diferenței de salariu și nu se include în limita părții variabile a salariului lunar.

Art. VI. – (1) Se stabilește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, o indemnizație unică în mărime de 16 000 de lei:

a) angajaților infectați cu COVID-19 ai Agenției Naționale de Sănătate Publică, ai instituțiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării, al Administrației Naționale a Penitenciarelor, al instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară;

b) angajaților altor autorități/instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

(2) Indemnizația unică se alocă din fondul de intervenție al Guvernului.

(3) Indemnizația unică este scutită de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, de contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii și de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

  Art. VII. – (1) Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate, prelungită din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă în perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, se extinde până la efectuarea expertizei de către Consiliu și emiterea deciziei de reîncadrare/neîncadrare în grad de dizabilitate, cu eliberarea certificatului respectiv conform condițiilor stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității, dar nu mai târziu de data de 1 august 2020. Expertiza se realizează conform unui grafic stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

(2) În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de dizabilitate în conformitate cu alin. (1), prezentată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale și structurile teritoriale de asistență socială vor asigura plata prestațiilor sociale și/sau prestarea serviciilor sociale până la efectuarea expertizei de către Consiliu și emiterea unei decizii corespunzătoare.

 

PAGINA    1    2

Categorie: RESURSE UMANE | Vizualizări: 121 | Adăugat de: IonDarii | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar