Acasă » 2019 » Noiembrie » 18 » Prevederile de apărare împotriva incendiilor privind întreţinerea clădirilor, instalaţiilor, încăperilor
19:28
Prevederile de apărare împotriva incendiilor privind întreţinerea clădirilor, instalaţiilor, încăperilor

 Prevederile de apărare împotriva incendiilor

privind întreţinerea clădirilor, instalaţiilor, încăperilor

 

1. Pentru toate încăperile de producţie şi de depozitare trebuie stabilite categoriile de pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, precum şi clasa zonei conform Normelor de montare a instalaţiilor electrice (NMIE), care trebuie indicate pe uşile de intrare ale încăperilor.

    În apropierea utilajului cu pericol sporit de incendiu trebuie să se afişeze semne convenţionale de securitate standardizate (tăbliţe, placarde).

  Nu se admite utilizarea în procesul de producere a materialelor şi substanţelor cu parametrii pericolului de incendiu şi explozie necunoscuţi sau fără certificate corespunzătoare, precum şi păstrarea lor împreună cu alte materiale şi substanţe.

2. Sistemele şi instalaţiile (protecţie antifum, instalaţii automate de protecţie contra incendiilor, sisteme de asigurare cu apă pentru stingerea incendiilor, uşi antifoc, supape şi alte dispozitive de protecţie în pereţii şi planşeele antifoc etc.) încăperilor, clădirilor şi a construcţiilor trebuie să fie întreţinute permanent în stare bună de funcţionare.

   Dispozitivele de autoînchidere a uşilor trebuie să fie întreţinute în stare bună de funcţionare. Nu se admite montarea unor dispozitive sau mecanisme care împiedică închiderea liberă a uşilor (instalaţiilor) antifoc sau de protecţie contra fumului.

3. Nu se admite executarea lucrărilor la utilajele, instalaţiile şi maşinile cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi în cazurile în care aparatele de control şi măsurare (ACM) şi automatică tehnologică, care asigură controlul regimurilor prescrise de temperatură, presiune şi ai altor parametri reglementaţi de condiţiile de securitate, sînt deconectate.

4. Defectele acoperirilor de protecţie antifoc (tencuială, vopsea specială, lac etc., inclusiv pierderea sau înrăutăţirea proprietăţilor de protecţie antifoc) ale elementelor de construcţie, materialelor de finisaj şi termoizolantelor combustibile, stîlpilor metalici ai utilajelor trebuie imediat lichidate.

   Construcţiile din lemn şi ţesăturile impregnate, în conformitate cu prevederile normative, la expirarea termenului de acţiune a materialelor de impregnare şi în cazul pierderii proprietăţilor de protecţie antifoc ale componentelor, trebuie supuse impregnării în mod repetat.

    Starea termoprotecţiei şi a impregnărilor trebuie să se verifice minimum de 2 ori pe an.

5. În locurile de intersecţie a pereţilor, planşeelor antifoc, precum şi a elementelor de închidere cu diferite instalaţii inginereşti şi tehnologice de comunicaţie, golurile şi găurile care s-au format trebuie astupate cu mortar de construcţie sau cu alte materiale incombustibile, care asigură limita necesară de rezistenţă la foc şi etanşeitatea contra fumului şi gazelor.

6. La resistematizarea încăperilor, schimbarea destinaţiei lor funcţionale sau la montarea noilor utilaje tehnologice trebuie să se respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele respective de proiectare în construcţii şi tehnologice în vigoare.

    La închirierea încăperilor chiriaşii trebuie să respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele pentru tipul respectiv de clădiri.

7. Obiectivele cu săli cu aglomerări de persoane (teatrele, muzeele etc.), precum şi cu pericol de incendiu majorat, cum sînt întreprinderile de prelucrare a produselor petroliere, a lemnului, industriei chimice etc., trebuie asigurate cu legătură telefonică.

8. În clădirile întreprinderilor şi instituţiilor (cu excepţia caselor individuale de locuit) se interzice :

    a) păstrarea şi utilizarea în subsoluri şi demisoluri a LUI, LC, prafului explozibil, substanţelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj tip aerosol, celuloidului şi a altor materiale şi substanţe cu pericol de incendiu şi explozie, cu excepţia cazurilor specificate în actele normative în vigoare;

    b) utilizarea cerdacurilor, etajelor tehnice, camerelor de ventilare şi a altor încăperi tehnice pentru a organiza sectoare de producţie, ateliere, precum şi pentru a depozita produse, utilaje, mobilă etc.;

    c) amplasarea în holurile ascensoarelor a cămărilor, chioşcurilor, gheretelor etc.;

   d) amenajarea depozitelor de materiale combustibile şi ateliere, precum şi amplasarea altor încăperi gospodăreşti în subsoluri şi demisoluri, dacă intrarea în ele nu este izolată de casele scărilor comune;

    e) efectuarea resistematizării încăperilor şi căilor de evacuare, fără coordonarea organelor SSMCI;

    f) înlăturarea uşilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor şi caselor scărilor, prevăzute de proiect;

   g) blocarea cu mobilă, utilaje şi alte obiecte a uşilor, trapelor de evacuare la balcoane şi lojii, a trecerilor în secţiunile învecinate şi a ieşirilor la scările exterioare de evacuare;

    h) curăţarea încăperilor şi spălatul hainelor, utilizînd benzină, gaz lampant şi alte LUI şi LC, precum şi încălzirea conductelor îngheţate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin alte procedee cu utilizarea focului deschis;

    i) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de şters, impregnate cu ulei;

    j) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele şi regulile aprobate în modul stabilit;

    k) montarea geamurilor la logiile, galeriile şi la balcoanele care se referă la zonele de siguranţă în caz de incendiu;

    l) amenajarea în casele scărilor şi în coridoare depozite (cămare), precum şi păstrarea sub rampele scărilor şi pe podeste a diferitelor obiecte, mobilei şi a altor materiale combustibile. Sub rampa scărilor la primul etaj şi la demisol se admite amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, contoarelor de apă şi a tablourilor electrice, separate prin pereţi despărţitori din materiale incombustibile;

    m) amenajarea în încăperile de producţie şi de depozitare ale clădirilor (cu excepţia clădirilor de gradul V de rezistenţă la foc) a antresolurilor, oficiilor şi a altor încăperi încorporate, executate din materiale combustibile şi foi de metal, cu excepţia cazurilor specificate în NCM E.03.02.

9. Scările exterioare de incendiu şi îngrădirile de protecţie de pe acoperişurile clădirilor şi instalaţiilor trebuie să se întreţină în stare perfectă şi de minimum 2 ori pe an supuse încercărilor de rezistenţă.

10. În încăperile cu o singură ieşire de evacuare nu se admite prezenţa concomitentă a 50 şi mai multe persoane.

    În clădirile de gradul IV şi V de rezistenţă la foc organizarea activităţilor cu aflarea concomitentă a 50 persoane şi mai multe se admite numai în încăperile de la primul etaj.

11. Ferestrele cerdacurilor, etajelor tehnice şi a subsolurilor trebuie să aibă geamuri, iar uşile lor să fie ţinute închise. Pe uşi trebuie indicat locul de păstrare a cheilor.

    Ferestrele îngropate de la subsolul şi demisolul clădirilor şi instalaţiilor trebuie curăţate cu regularitate de gunoiul combustibil. Nu se admite închiderea lor ermetică.

12. Lămpile cu gaz (felinarele) trebuie suspendate cît mai sigur de tavan şi trebuie să aibă capace metalice de siguranţă deasupra sticlei. Distanţa dintre capacul de siguranţă al lămpii sau dintre capacul felinarului şi elementele combustibile ale tavanului trebuie să fie de minimum 70 cm, iar pînă la pereţii combustibili - de minimum 20 cm.

    Lămpile cu gaz (felinarele) trebuie să aibă reflectoare metalice şi să fie bine fixate. Felinarele şi lămpile de masă trebuie instalate pe suporturi stabile.

13. Nu se admite alimentarea cu benzină sau cu petrol de tractor a maşinilor de gătit şi primusurilor.

14. Pentru acumularea materialelor de şters folosite trebuie să se instaleze lăzi metalice cu capace ce se închid ermetic. La terminarea schimbului de lucru materialele de şters folosite trebuie să fie înlăturate din încăpere.

15. Îmbrăcămintea de lucru a persoanelor care lucrează cu uleiuri, lacuri, vopsele sau cu alte LUI, LC trebuie să se păstreze atîrnată în dulapuri metalice, instalate în locuri special destinate în acest scop.

16. În clădirile cu vitralii, cu înălţimea mai mare de un etaj, nu se admite dezintegrarea elementelor de construcţii ale diafragmelor incombustibile şi impermeabile la fum, montate în vitralii la nivelul fiecărui etaj.

17. Numărul de persoane în sălile (încăperile) de spectacole, expoziţie, comerţ, în cantine, în tribune, precum şi în alte încăperi cu aglomerări de persoane (mai multe de     50), nu trebuie să depăşească numărul stabilit prin normele de proiectare sau prin calcule, luînd în considerare capacitatea căilor de evacuare.

    În cazul în care în normele de proiectare datele lipsesc, în calcul trebuie să se ia timpul de asigurare a evacuării persoanelor din săli - 2 min., iar aria de calcul pentru o singură persoană - 0,75 m2.

18. La organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de Anul Nou şi a altor activităţi cu aflarea în masă a persoanelor:

    a) se admite să se folosească numai încăperile, asigurate cu minimum două ieşiri de evacuare, ce corespund condiţiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la ferestre şi care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planşeele combustibile;

    b) pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil în aşa mod încît ramurile să nu atingă tavanul şi pereţii;

    c) în lipsa iluminatului electric în încăpere, activităţile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfăşoare numai în timpul zilei;

    d) iluminaţia trebuie efectuată în conformitate cu NMIE. La utilizarea reţelei electrice de iluminat fără transformator coborîtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în şir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depăşească 25 W;

    e) la descoperirea defectelor în instalaţia de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scînteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).

    Se interzice:

    a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumînărilor şi petardelor, a focului de artificii şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu, ce pot conduce la incendii;

    b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon şi vată neîmpregnate cu materiale ignifuge;

    c) îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesături combustibile;

    d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de incendiu şi explozie;

    e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;

    f) micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.;

    g) stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor;

    h) aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.

    În timpul desfăşurării activităţilor trebuie organizat un serviciu în scenă şi în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor serviciului pompieri şi salvatori.

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI) | Vizualizări: 926 | Adăugat de: IonDarii | Tag-uri: protectia muncii, serviciu extern ssm, fise ssm, securitatea muncii, psi, ssm, registre | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar