Anexă

la Ordinul Directorului

 Inspectoratului de Stat al Muncii

Nr. 19a din „ 26 ”  09   2016

 

 

GHID

de conformare la cerinţele legislaţiei muncii

(pentru începătorii unor afaceri cu angajare de personal)

 

Cerinţe

Referire la actul legislativ/normativ

În domeniul relaţiilor de muncă

Perfectarea contractelor individuale de muncă cu angajaţii

Art.56, Codul muncii

Perfectarea şi ţinerea registrului de evidenţă a contactelor individuale de muncă

Art.56, Codul muncii

Emiterea ordinului de angajare a persoanei

Art.65, Codul muncii

Perfectarea şi ţinerea carnetului de muncă

Art,66, Codul muncii

Ţinerea registrelor de evidenţă a carnetelor de muncă

Pct.83, Regulament privind
completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă (HG 1449 din 27.12.2007)

Perfectarea regulamentului intern al unităţii şi familiarizarea angajaţilor cu conţinutul lui

Art.198,199 Codul muncii

Acordarea salariaţilor permisul nominal de acces la locul de muncă

Art.10, Codul muncii

Perfectarea listei statelor de personal şi prezentarea lui Inspecţiei teritoriale de muncă

Art.10, Codul muncii

Ducerea evidenţei timpului de muncă prestată efectiv, de fiecare lucrător

Art.106, Codul muncii

Întocmirea graficului anual de concediu

Art.116, Codul muncii

Acordarea salariaţilor concediul anual de odihnă

Art.112, Codul muncii

Respectarea cuantumului salariului minim garantat

Art.131, Codul muncii

Integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Cap. V din Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Organizarea activităţii de protecţie şi prevenire

Pct.3, Regulament privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG 95 din 05.02.2009)

Asigurarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

Pct.6, HG nr.353 din 05.05.2010

Organizarea şi desfăşurarea evaluării condiţiilor de muncă

Pct.2, Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare  a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile (HG 1335 din 10.10.2002)

Organizarea şi desfăşurarea evaluării riscurilor profesionale la locul de muncă

Art.10, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

nr.186 din 10.07.2008

Stabilirea pentru lucrători a atribuţiilor ce le revin în domemiul securităţii şi sănătăţii în muncă conform posturilor de lucru sau funcţiilor exercitate

Art.13, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008

Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

Asigurarea unităţii cu materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

Angajarea în muncă numai a persoanelor care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execuite

Asigurarea efectuării examenului medical periodic

Asigurarea lucrătorilor cu echipament de muncă neprimejdios

 

Asigurarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie

Asigurarea elaborării instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

Asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz d eaccidentare în muncă

Pct.3, al.8), HG.nr.95,din05.02.2009

Asigurarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Art.17, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008

Dotarea locurilor de muncă cu truse medicale

Pct.3, al.19), HG. nr.95din05.02.2009

Asigurarea acordării primului ajutor în stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat

Art. 12,  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008