Legi ale R.M.

    1.

Constituţia republicii Moldova. Din  29.07.1994. Articolul 43. Dreptul la munca şi la protecţia muncii

    2.

Legea nr.847-XV din 12.02.2002 salarizarii

    3.

Legea nr.1432-XIV din 28 .12. 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim

    4.

Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.

 5.

LEGE Nr. 208 din  17.11.2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

    6.

Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspecţia Muncii, M.O. al R.M., 2001, nr. 68-71, art. 505.

    7.

Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

   8.

Legea nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca 

   9.

Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

 10.

Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

 11.

Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

 12.

Legea nr.152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă

 

Hotărâri ale Guvernului R.M.

    1.

Hotărârea Guvernului nr. 395 din 01.04.2003 privind reglementarea controalelor, M.O. al R.M., 2003, nr. 62-66, art. 413

    2.

HG nr.26 din 20.01.1992 cu privire la majorarea concediului suplimentar acordat lucrătorilor, angajaţi la minele de piatră bloc din Republica Moldova 

    3.

HG nr.573 din 01.08.1994 cu privire la acordarea concediilor anuale suplimentare, M. O. al R. M., nr.1 din 19.08.1994, art. 2

    4.

HG nr.844 din 25.12.1995 cu privire la modul de stabilire, calculare și achitare a recompensei lunare pentru vechime în muncă personalului din organizaţiile de construcţii  

    5.

HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, M.O. al R.M., 2002, nr. 7

    6.

HG nr. 745 din 11.06.2002 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind modul de calculare şi achitare proprietarilor de terenuri agricole a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară  de muncă, sarcină şi lăuzie

    7.

HG nr.535 din 07.05.2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părtii din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia

   8.

HG nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

   9.

HG nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, M.O. al R.M., 2004, nr.73-76, art. 570

   10.

HG nr.449 din 29.04.2004 privind Nomenclatoarele funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină

   11.

HG nr.1254 din 15.11.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de  salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă

   12.

HG nr. 1273 din 19.11.2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere, M.O. al R.M., 2004, nr. 212-217, art. 1

   13.

HG nr.108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor  pentru incapacitate temporară de muncă

   14.

HG nr.250 din 09.03.2005 cu privire la Stabilirea sporului lunar pentru vechime în muncă angajaţilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

   15.

HG nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile da salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unităţile bugetare 

   16.

HG nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

   17.

HG nr.755 din 03.07.2006 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului  Serviciului Hidrometeorologic de Stat

   18.

Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; M.O. al R.M. nr. 306-313, art.1118

   19.

HG nr.1000 din 28.08.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

   20.

HG nr.1062 din 12.09.2006 privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat 

   21.

HG nr.1108 din 25.09.2006 privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget, M.O., 2006, nr. 153-156, art.

   22.

HG nr.1258 din 01.11.2006 privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget, M.O., 2006, nr. 174-177, art. 13

   23.

HG nr.1419 din 15.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane

   24.

HG nr.47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat

   25.

HG nr.122 din 07.02.2007 privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale

   26.

HG nr.435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

   27.

HG nr.686 din 18.06.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

   28.

HG nr.801 din 20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare

   29.

HG nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă, M.O. al R.M., 2008, nr. 5-7, art. 2

   30.

HG nr.1527 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării  sporului  pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul  electroenergetic

   31.

HG nr.169 din 16.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale

   32.

HG nr.165 din 12.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 

   33.

HG nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

   34.

HG nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, M.O., 2012, nr. 104-108, art. 371;

   35.

HG nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea persoanelor care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

   36.

HG nr.98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale 

   37.

HG nr.147 din 25.02.2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

   38.

HG nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare, M.O., 2013, nr. 56-59, art. 23

   39.

HG nr.195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară

   40.

HG nr.324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă

   41.

HG nr.461 din 02.07.2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, M.O., 2013, nr.141-144

   42.

HG nr.788 din 07.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii

   43.

HG nr.375 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul de control efectuat  de către Inspectoratul de Stat al Muncii

   44.

HG nr.550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară – 1000 lei de la 01 octombrie 2014

   45.

HG nr.837 din 06.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

   46.

HG nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie)  profesională

   47.

Convenția colectivă (nivel național) nr.2 din 16.07.2004 Timpul de muncă şi timpul de odihnă, M.O. al R.M., 2004, nr. 112-118

   48.

Convenția colectivă (nivel național) nr.4 din 25.07.2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă, M.O. al R.M.

   49.

Convenția colectivă (nivel național) nr.8 din 12.07.2007 cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor

   50.

Convenția colectivă (nivel național) nr.11 din 28.03.2012 cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă

   51.

Convenția colectivă (nivel național) nr.12 din 09.07.2012 privind aprobarea modelului de Formular al statelor de personal  şi permisul nominal de acces la locul de muncă

   52.

Clasificatorul ocupațiilor din RM, elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM.

 

 

 


Fii primul care află despre ofertele și evenimentele noastre!

Nume *:
E-mail *:

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal.