Acasă » Formulare utile » RESURSE UMANE

Model - REGULAMENT INTERN AL UNITĂȚII

REGULAMENT INTERN AL UNITĂȚII

 

Prezentul Regulament reglementeaza totalitatea raporturilor individuale de muncă aplicabile în unitate și are caracter obligatoriu atît pentru angajator cît și pentru angajați.

I. DISPOZIŢII GENERALE

Regulamentul intern cuprinde următoarele categorii de dispoziţii:

 1. Reguli privind securitatea si sanatatea în muncă în cadrul unităţii;
 2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 3. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajatilor săi;
 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale angajatilor;
 5. Reguli concrete privind disciplina în cadrul unităţii;
 6. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară
 8. Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.
 9. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Prevederile prezentului Regulament intern sunt obligatorii pentru angajatii unităţii şi intră în vigoare din momentul luarii la cunostinta a acestora, după cum urmează: prin afişare la sediile unităţii şi ale reprezentantelor, pentru angajaţii aflaţi în activitate şi anterior angajării prin procedura de informare stabilită potrivit Codului Muncii.

II. REGULI PRIVIND SECURITATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

               Regulile şi instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă se aplică tuturor angajaţilor unităţii cât şi personalului extern, clienţilor şi vizitatorilor unităţilor componente şi sunt elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 186 din 10.07.2008 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

                În accepţiunea, securitatea şi sănătatea muncii constituie un ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Prevederile Legii protecţiei muncii se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.

                În conformitate cu prevederile Codului Muncii, a Legii nr. 186 din 10.07.2008, obligaţiile angajatorului sunt următoarele:

 1. să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor săi;
 2. să organizeze locurile de muncă astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea angajaţilor;
 3. să asigure condiţiile optime pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi de evacuare a angajaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent;
 4. să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici unităţii;
 5. să stabilească pentru angajaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate, în  contractele individuale de muncă, în Regulamentul intern şi în fişele posturilor acestora;
 6. să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
 7. să asigure şi să controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi angajaţii şi participanţii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
 8. să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor şi participanţilor la procesul de muncă: afişe, pliante, filme, şi altele asemenea cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
 9. să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare;
 10. să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
 11. să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, angajaţii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
 12. să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

              În conformitate cu prevederile Codului Muncii, a Legii nr. 186 din 10.07.2008, angajaţii au următoarele obligaţii:

 1. să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
 2. să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 3. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 4. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;
 6. să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
 7. să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

Organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unitate

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, a Legii nr. 186 din 10.07.2008, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, angajatorul organizează activitatea de securitate a muncii cu personal abilitat pentru a presta servicii în domeniul securitatii si sanatatii muncii, si a incheiat contract de asistenţă de servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul SSM specializat.

Desemnarea persoanelor cu atribuţii specifice în domeniul SSM

Angajatorul va desemna personal abilitat pentru a presta servicii în domeniul securitatii si sanatatii muncii prin incheierea unui contract de asistenţă de servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul SSM specializat. 

Persoanele cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt consultaţi şi pot desfăşura următoarele activităţi:

 • colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
 • ajută salariatii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • aduc la cunoştinţa angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile angajaţilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 • urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;

Materialele de instruire

Instruirile în domeniul SSM se fac în baza tematicilor elaborate şi aprobate de angajator, a programului de instruire-testare şi a instrucţiunilor aprobate de angajator.

Metode şi mijloace de instruire

Materialele de instruire utilizate trebuie să fie realizate în conformitate cu următoarele criterii generale:

 • conţinutul materialelor să fie în conformitate cu bazele teoretice ale securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • conţinutul să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare în domeniu;
 • realizarea materialelor să se bazeze pe principiile pedagogiei moderne;
 • conţinutul şi realizarea materialelor să fie adecvate nivelului de pregătire şi subiecţilor cărora li se adresează.

Echipamente individuale de protecţie şi materiale igienico-sanitare

Echipamentele individuale de protecţie şi materialele igienico-sanitare se acordă obligatoriu şi gratuit angajaţilor unităţii în scopul asigurării igienei şi protecţiei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea unor accidentări sau îmbolnăviri profesionale. Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare. La stabilirea cantităţilor şi periodicitatea acordării acestora se ţine cont de recomandările medicului de medicina muncii, avându-se în vedere prevederile contractuale şi serviciile medicale contractate cu Centrul Medical specializat de medicina muncii.

Căile de acces de urgenţă şi ieşirile, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea, trebuie să fie libere de orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior; acestea nu trebuie să fie încuiate, astfel încât să poată fi deschise imediat şi cu ușurință de către orice persoană care ar avea nevoie în caz de pericol iminent.

III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DE NEDISCRIMINARE SI ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Angajatorul respectă prevederile legale cu privire la nediscriminare şi la respectarea demnităţii umane şi aplică principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajatii săi. Astfel relaţiile de muncă din cadrul unităţii nu sunt condiţionate:

 • de apartenenţa salariatului la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa salariatului la o categorie defavorizată;
 • la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia;
 • la ocuparea unui post, prin anunţ sau concurs lansat de angajator sau de reprezentantul acesteia, pe motiv de apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârstă, de sex sau orientare sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor;

Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare;

Angajatorul va asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorul va aplica principiile din prezentul Regulament intern în următoarele domenii:

 • încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă;
 • stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
 • acordarea drepturilor sociale, altele decât cele reprezentate de salariu;
 • formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
 • aplicarea măsurilor disciplinare;
 • orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă a angajatilor, bazată pe criterii de sex, orientări sexuale, trăsături genetice, vârstă, naţionalitate, rasă, culoare, etnie, religie, orientare politica, origini sociale, handicap, stare civilă sau responsabilitate, apartenenţă sau activitatea în sindicate.

Sunt considerate a fi acţiuni de discriminare directă faptele şi actele de excludere, diferenţiere, restricţionare sau preferinţă, pe baza unuia sau mai multor criterii prevăzute la paragraful precedent, care au ca scop sau ca rezultat neacordarea, restricţionarea sau excluderea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor angajatilor.

Sunt considerate a fi acţiuni de discriminare directă şi faptele şi actele în aparenţă bazate pe alte criterii decât cele arătate mai sus, dar care au consecinţele unei discriminări directe.

Angajatorul este obligat să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.  

Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

 • anunţarea, organizarea concursurilor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 • stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
 • stabilirea remuneraţiei;
 • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
 • informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, si specializare profesională;
 • evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 • promovarea profesională;
 • aplicarea măsurilor disciplinare;
 • orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de mai sus locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia însă ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.

Sunt considerate discriminare după criteriul de sex atât hărţuirea, cât şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea sau de hărţuirea sexuală a acesteia.

Angajaţii beneficiază de un mediu de lucru adecvat pentru activitatea desfăşurată, de siguranţă socială, securitate şi sănătate a muncii şi siguranţă şi de demnitate şi apreciere conştientă, fără nici o discriminare.

Angajaţilor li se va acorda dreptul la plata egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri individuale, dreptul la securitate împotriva dezvăluirii de informaţii personale, dreptul la securitate împotriva concedierilor ilegale.

Angajatorul va oferi oportunităţi şi tratament egale pentru femei şi bărbaţi în câmpul muncii. Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de apartenenţă la un anumit sex.

Nu sunt considerate discriminări următoarele:

 • măsuri speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării.
 • măsuri temporare pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;
 • cerinţele de calificare pentru activităţi în care particularităţile de sex reprezintă un factor determinant datorită condiţiilor specifice şi a modului de executare a activităţilor respective.

Este interzisă ştirbirea demnităţii angajaţilor. Angajaţii trebuie să evite, chiar şi atunci când nu îşi exercita activitatea, orice încălcare a legii, a statutelor si regulamentelor profesionale, orice acţiuni contrarii probităţii, independenţei şi onoarei sau care sunt susceptibile să ştirbească demnitatea altor angajaţi sau a companiei ca atare.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE ANGAJATILOR SĂI

Drepturile şi obligaţiile Angajatorului

Drepturile Angajatorului

Conducerea stabileşte obiectivele de eficienţă, profitabilitate şi performanţă ale unităţii. În acest scop, angajatorul are următoarele drepturi principale:

 • stabileşte structura organizatorică a unităţii,
 • stabileşte drepturile şi obligaţiile angajaţilor, în conformitate cu legea
 • prevede activităţile care vor fi desfăşurate în unitate şi stabileşte locurile de muncă şi fişele de post pentru aceste activităţi;
 • este exclusiv răspunzătoare pentru măsurarea performanţelor şi controlului obiectivelor de mai sus;
 • dreptul de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;
 • dă instrucţiuni obligatorii angajaţilor şi are în mod exclusiv prerogativa disciplinară, conform Codului Muncii.

Obligaţiile Angajatorului

Angajatorul se obligă să respecte toate drepturile angajatilor în conformitate cu legea, cu contractele individuale de muncă şi cu prezentul Regulament. În acest scop, angajatorul are următoarele obligaţii:

Obligaţii de informare şi consultări:

 • să informeze angajatii cu privire la următoarele:
 • condiţiile de lucru;
 • fişele posturilor;
 • principalele probleme/modificări care vor fi incluse în/aduse la contractul individual de muncă, obligaţie ce urmează a fi executată înaintea încheierii/modificării contractului individual de muncă;

Obligaţii referitoare la securitatea muncii/sănătate şi siguranţă:

 • să asigure în mod constant condiţii de muncă adecvate;
 • să organizeze instructajul angajatilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
 • să pună la dispoziţia angajatilor instrucţiuni de securitate a muncii, actualizate periodic;

Alte obligaţii:

 • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat a solicitantului;
 • să asigure accesul angajatilor la formare profesională, în conformitate cu legea;
 • să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor, inclusiv cele referitoare la salariu;

Personalul de Conducere, pe lângă obligaţiile de mai sus, mai are şi următoarele obligaţii, în raport cu funcţia specifică:

 • să se asigure că fiecare angajat ştie:
 • care ar trebui să ii fie comportamentul şi standardele;
 • care ii sunt sarcinile;
 • cum ar trebui să îşi facă lucrul;
 • care ar trebui să fie rezultatele;
 • faptul că munca şi comportamentul lor vor fi examinate în mod regulat;
 • faptul că un comportament lipsit de etică sau nepotrivit va fi sancţionat;
 • să ia măsuri pentru a asigura condiţii corespunzătoare de securitate a muncii şi respectarea regulilor aplicabile în domeniu;
 • să asigure evaluarea aptitudinilor, a gradului de pregătire şi a comportamentului angajatilor;
 • să se asigure ca selecţia şi repartizarea pe proiecte a angajatilor lor este în concordanţă cu competenţa, eficienţa şi criteriile de performanţă profesională;
 • să contribuie, conform atribuţiilor, la îmbunătăţirea nivelului profesional a angajatilor;
 • să îşi îndeplinească activităţile în limitele autorităţii pe care o deţin, conform regulilor de conducere aplicabile în unitate şi conform legii.

Drepturile şi obligaţiile angajatilor

Drepturile angajatilor

Angajatii beneficiază de toate drepturile prevăzute în favoarea lor de lege, de contractele individuale de muncă şi de prezentul Regulament.

Angajatii au următoarele drepturi conform prezentului Regulament:

 • dreptul la salariu pentru munca depusă;
 • dreptul la odihnă zilnică şi lunara;
 • dreptul la concedii anuale;
 • dreptul la oportunităţi şi tratament egale;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate si sănătate în muncă;
 • dreptul la acces la formare profesională;
 • dreptul la informare şi asistenţa;

Obligaţiile angajatilor

Angajatii trebuie să respecte toate obligaţiile care le revin în conformitate cu legea, cu contractele individuale de muncă, cu fişa postului şi cu prezentul Regulament.

În temeiul prezentului regulament, angajatii au în principal următoarele obligaţii:

 • să îşi îndeplinească responsabilităţile conform atribuţiilor de serviciu;
 • să îşi trateze corect colegii şi persoanele cu care vin în contact în timpul procesului de muncă, într-un mod nediscriminatoriu şi cu consideraţia cuvenită pentru drepturile şi obligaţiile acestora;
 • să îşi îndeplinească întotdeauna îndatoririle într-un mod profesional şi responsabil;
 • să se asigure ca deciziile şi acţiunile lor sunt rezonabile, juste şi adecvate condiţiilor, cu luarea în calcul a tuturor aspectelor relevante;
 • să îşi îmbunătăţească constant cunoştinţele profesionale, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu la un nivel conform cu standardele unităţii, şi în timp util;

Obligaţii disciplinare:

 • să respecte toate instrucţiunile şi/sau hotărârile date de conducătorii lor ierarhici superiori, ca şi toate cererile care le sunt comunicate, sub sancţiunea de a fi ţinuţi responsabili, conform legii;
 • să participe la cursurile de formare profesională organizate de angajator, si sa dea certificarile programate in planificarea carierei individuale;
 • să respecte strict programul de lucru, să folosească în totalitate şi cât mai eficient timpul de lucru;
 • să se prezinte la muncă într-o condiţie corespunzătoare, inclusiv cu o ţinută adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru;
 • pe timpul programului de lucru, angajatii nu trebuie să părăsească locul de muncă fără un acord prealabil;
 • să respecte toate normele de securitate a muncii şi să contribuie la prevenirea accidentelor de muncă;
 • să se supună la examinări medicale periodice, conform regulilor stabilite de către angajator potrivit legii;
 • să răspundă prompt la cererile angajatorului pentru a preveni sau repara efectele calamităţilor naturale ca de exemplu inundaţii, furtuni, focuri şi altele, şi/sau pentru a preveni sau înlătura efectele accidentelor, prejudiciilor, deranjamentelor şi defectelor echipamentului în ceea ce priveşte locurile de muncă .

Interdicţii:

 • să folosească obiecte aparţinând unităţii în alt scop decât pentru executarea sarcinilor de serviciu;
 • să consume, introducă sau faciliteze introducerea în incinta unităţii, a băuturilor alcoolice, droguri, substanţe dăunătoare, toxice sau poluante, orice substanţe sau bunuri interzise de lege;
 • să fumeze în interiorul şi incintele unităţii, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop si in perioadele precizate si comunicate expres;
 • sa pătrundă sau să rămână în incinta unităţii în alte scopuri decât executarea sarcinilor de serviciu, fără acordul prealabil al conducătorului ierarhic superior;
 • să creeze dezordine la locul de muncă.

Obligaţia de confidenţialitate:

 • pe întreaga durată a contractului individual de muncă, inclusiv pe timpul suspendării şi după desfacerea acestuia, să trateze drept strict confidenţiale toate informaţiile şi datele de care angajatii au luat cunoştinţă pe parcursul executării contractului individual de muncă şi să nu dezvăluie astfel de informaţii şi date terţilor fără autorizare expresă din partea angajatorului;
 • să respecte regulile şi procedurile speciale de securitate a informaţiilor clasificate, după cum se stabileşte de către angajator conform legilor aplicabile;
 • în cazul modificării sau desfacerii contractului individual de muncă din orice motiv, să înapoieze angajatorului toate documentele şi materialele conţinând informaţii şi date confidenţiale;
 • să informeze prompt conducătorul ierarhic superior cu privire la orice dezvăluire de informaţii confidenţiale către un terț, dezvăluire de care au luat cunoştinţă şi care ar putea afecta interesul angajatorului, cu excepţia următoarelor, care nu reprezintă o încălcare a obligaţiei de confidenţialitate:
 • dezvăluiri sau comunicări de anumite informaţii cerute de autorităţi, instituţii publice sau entităţi pe durata exercitării legale a puterilor lor prevăzute de lege, cu acordul prealabil al angajatorului;
 • dezvăluirea sau comunicarea anumitor informaţii care au devenit deja publice.

Obligaţia de fidelitate – conflicte de interese:

Toţi angajatii unităţii au obligaţia să îşi exercite sarcinile de serviciu astfel încât să deservească permanent interesul angajatorului. Un conflict de interese există atunci când există posibilitatea ca angajatii să fie influenţaţi de interese personale în executarea sarcinilor de serviciu. Angajatii trebuie să evite conflictele de interes reale sau potenţiale. De exemplu, un conflict de interese ar putea rezulta când:

 • Angajatul şi/sau finii şi/sau rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv au interese personale şi/sau financiare într-o afacere care implică furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii către unitate sau care implică o concurenţă cu unitatea;
 • Angajatul propune pentru angajare sau recrutare persoane sau face oferte / contracte în care sunt implicaţi fini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Angajatul are o activitate secundară care îi compromite integritatea şi compromite angajatorul sau unitatea.

 

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: RESURSE UMANE | Adăugat de: IonDarii (31.10.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 947 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar