Acasă » Formulare utile » PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE

Mapa 1 - Model - PLANUL protecţiei civile în situaţii excepţionale

 

APROB:

Preşedintele CSE

Director executiv al _______________

_____________________________

“____”________________________20__

COORDONAT:

Şeful Secţiei protecţie civilă Buiucani

căpitan al serviciului de salvare

__________________________

“____”_______________________20__

                       

                                                                                              

PLANUL

protecţiei civile în situaţii excepţionale   

al ____________________________

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL     I: APRECIEREA SITUAŢIEI POSIBILE PE TERITORIUL _______________________  ÎN CAZ DE  IZBUCNIRE A AVARIILOR, CATASTROFELOR ŞI CALAMITĂŢILOR NATURALE

 

 

Întreprinderea __________________ este amplasată în sectorul ____________________, în partea de centru a  oraşului  la ______ km. de la nodul feroviar. Activitatea generală a instituţiei este  ___________________________________________________.

Teritoriul ______ ha; dintre care sub ansamblul clădirilor ______ ha.

Densitatea construcţiilor ________ %;  numărul clădirilor administrative __________,

auxiliare_______, din ele din piatră________, din beton armat_____; încălzirea clădirilor – sistema autonomă, asigurarea cu apă şi canalizare- din sistemele orăşăneşti. Numărul mediu  anual al angajaţilor la instituţie constituie________ persoane.

Sitiuaţiile excepţionale posibile:

     Calamităţile naturale şi avariile industriale, care pot avea loc  pe teritoriul întreprinderii ___________________ :

 • cutremur de pământ  de  7-8  grade;
 • înzăpeziri cu grosimea stratului de zăpadă pînă la 60 –80 cm;
 • incendii;
 • ploi abundente, uragane;
 • acte de terrorism;
 • contaminare radiactivă a teritoriului  în urma avariei la CeAE din apropierea  Republicii Moldova;
 • Avarii la reţelele comunale.

Reeşind din cele expuse   la întreprinderea _________________  pot apărea situaţii excepţionale, care ar influenţa negativ  asupra activităţii  angajaţilor.

1.Situaţiile excepţionale cu caracter natural cît şi contaminarea radiativă vor purta un caracter republican sau regional, iar pierderile materiale vor fi minime. Alte situaţii excepţionale vor purta un caracter de obiect.

2.Toate măsurile ce ţin de lichidarea consecinţelor SE cu excepţia stingerii incendiilor, vor fi lichidate de formaţiunile PC care sînt create în baza întreprinderii ___________.

3.Pentru lichidarea consecinţelor SE în baza întreprinderii ___________  sînt create  formaţiunile protecţiei civile cu un efectiv de  __23__ persoane

 • grupa de salvare                                __7__ persoane,
 • subgrupa de cercetare şi observare    __4__ persoane,
 • post sanitar                                        __4__ persoane,
 • grupa de menţinere a ordinii publice    __8__ persoane.          

În caz de necesitate, pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale la hotărîrea Preşedintelui CSE pot fi antrenaţi şi angajaţii, care nu fac parte din componenţa formaţiunilor PC.

4.În scopul preîntîmpinării şi diminuării consecinţelor situaţiilor excepţionale se petrec următoarele măsuri:

 • menţinerea în stare de pregătire în caz de pericol a apariţiei SE a CSE  şi efectivului punctului de conducere , sistemului de legătură şi înştiinţare,
 • pregătirea şi menţinerea în permanenţă gătinţă a gradului de pregătire a formaţiunilor PC,
 • a spori controlul în scopul preîntîmpinării şi micşorării efectelor posibile a diverselor tipuri de SE,
 • pregătirea preventivă a măsurilor de organizare şi petrecere a lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat întru lichidarea consecinţelor SE,
 • familiarizarea obligatorie a angajaţilor  instituţiei  cu mijloacele de protecţie şi regulile de comportare în condiţiile de SE şi cu acţiunile practice necesare pentru efectuarea  lucrărilor de lichidare a consecinţelor SE.

 

 

CAPITOLUL II: ÎNDEPLINIREA  MĂSURILOR  PC  ÎN  CAZ  DE  PERICOL  ŞI  DECLANŞARE  A  SITUAŢIILOR  EXCEPŢIONALE

 

         Prevenirea membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale,  efectivului punctului de conducere,  formaţiunilor şi angajaţilor despre pericolul declanşării avariilor de producţie  de proporţii, catastrofelor şi calamităţilor naturale se efectuează în cazurile:

- contaminării radiative , care poate avea loc în urma avariei la una din SAE;

- contaminării chimice, care poate avea loc în urma  scurgerii in atmosferă a substanţelor chimice de la  obiectivele chimic periculoase din oraş;

- uraganelor, furtunilor, înzepezirilor, gheţuşului;

 • epidemiilor.

 Celelalte avarii de proporţii mari, catastrofe şi calamităţi naturale  în legătură  cu caracterul brusc al declanşării, nu au perioada de pericol.

 

A. În cazul pericolului apariţiei situaţiei excepţionale   

I. Înştiinţarea

 • preşedintelui CSE şi specialistului  la PC  de către Preşedintele CSE a sectorului Buiucani sau şeful secţiei PC a sectorului Buiucani prin reţeaua de legătură şi înştiinţare.
 • conducătorilor subdiviziunilor şi comandanţii formaţiunilor PC – de către   Preşedintele CSE sau specialistul la PC al Hotelului „Jolly Alon”  prin  reţeaua  de  legătură  şi  înştiinţare.
 • efectivului formaţiunilor PC şi a personalului care nu întră în componenţa formaţiunilor de către comandanţi şi conducătorii formaţiunilor.

II.Adunarea şi aducerea în stare de pregătire a organelor de conducere şi formaţiunilor PC

a) Comisiei pentru situaţii excepţionale

 în  orele de lucru                         Adunarea       30 min

                                                       Gata de lucru 60 min

 în afara orelor de lucru               Adunarea      90 min

                                                       Gata de lucru   3 ore

 1. Efectivului punctului de conducere   

în  orele de lucru                          Adunarea       15 min

                                                      Gata de lucru   60 min

în afara orelor de lucru :

                                                       Adunarea       90 min

                                                      Gata de lucru   3 ore

 1. efectivul formaţiunilor

  în  orele de lucru                       Adunarea      30 min

                                                      Gata de lucru  90 min

   în afara orelor de lucru :

                                                      Adunarea        2 ore

                                                      Gata de lucru    6 ore

În cazul pericolului apariţiei situaţiei excepţionale în stare de pregătire se aduc numai unele formaţiuni îndependent de tipul SE.

 

III În cazul  pericolului contaminării radiative  şi chimice  se  petrec următoarele  măsuri:

- aducerea în stare de pregătire a forţelor şi mijloacelor de cercetare radiativă şi control dozimetric;

- efectuarea lucrărilor de  ermetizare a birourilor de serviciu şi altor încăperi;

- confecţionarea de către personal a celor mai simple mijloace de protecţie individuală a căilor respiratorice;

- menţinerea permanentă a legăturii cu secţia PC (punctul de conducere) al sectorului Buiucani;

- aducerea la cunoştinţa personalului a măsurilor şi regulilor de comportare  în condiţiile contaminării radiative;

- efectuarea profilaxiei cu iod;

- distribuirea  efectivului formaţiunilor PC şi personalului a mijloacelor de protecţie individuală.

 

IV. În cazul unei  furtuni  puternice se petrec următoarele măsuri:

- măsurile de profilaxie antiincendiară;

- întărirea şi fixarea diviziunilor slabe  a clădirilor.

 

V.În caz de  ninsori abundente şi polei:

 - pregătirea mijloacelor şi instrumentelor pentru curăţarea teritoriului şi căilor de acces;

 - pregătirea şi folosirea materialului antiderapant.

 

B. ÎN CAZ DE  DECLANŞARE A SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE

I.Înştiinţarea:

-    Preşedintelui CSE şi specialistului la PC, conducătorilor subdiviziunilor de producere şi comandanţilor formaţiunilor PC – ca şi în cazul pericolului apariţiei SE.

 

II.Adunarea şi aducerea în stare de pregătire a organelor de conducere şi formaţiunilor PC:

 • CSE şi efectivul punctului de conducere aduse în stare de pregătire în caz de pericol al apariţiei SE nu se adună  dar încep lucrul imediat;
 • în cazul declanşării pe neaşteptate a SE  adunarea şi aducerea în stare de  pregătire a organelor de conducere şi efectivului formaţiunilor se efectuază exact ca în caz de pericol;
 • înştiinţarea despre cutremur de pământ cu o putere mai sus de 5 grade nu se efectuează, faptul că  seismul a avut loc şi este semnal de adunare;
 • peste 1,5 ore se petrece prima şedinţă a CSE . Efectivul Punctului de conducere începe lucrul imediat. Conducătorii subdiviziunilor sosesc la locurile de muncă şi înfăptuiesc aprecierea preventivă a distrugerilor,şi deteriorărilor în urma seismului.
III. Organizarea cercetării
 • detereminarea caracterului şi volumului avariei, catastrofei, calamităţii naturale, dezvoltarea lor ulterioare, precum şi pericolul pentru cei din jur;
 • căutarea sinistraţilor şi persoanelor izolate în focarele de contaminare;
 • analiza aproximativă a consecinţelor şi daunelor.
 • aprecierea posibilităţii folosirii ulterioare a clădirilor care au avut de suferit (reparaţia , restabilirea).
 • pentru efectuarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamânat , totodată şi a măsurilor de protecţie civilă în cazul declanşării  SE sînt antrenate următoarele formaţiuni :
 • subgrupa de salvare                   __7__    persoane;
 • grupa de cercetareobservare     __4__ persoane;
 • postul sanitar                             __4__ persoane;
 • grupa de menţinere a                 __8__ persoane.

    ordinii publice                      

În caz de necesitate, pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale la Ordinul Preşedintelui CSE pot fi antrenaţi şi angajaţii care nu fac parte din componenţa  formaţiunilor PC.

 

În toate tipurile de situaţii excepţionale Preşedintele CSE:
 • aduce la cunoştinţa membrilor CSE, efectuvul P/conducere, comandanţilor PC situaţia  creată şi sarcina care trebuie să fie îndeplinită;
 • ia decizia cu privire la punerea în acţiune a capitolului corespunzător al planului PC în SE;
 • organizează  măsurile de cercetare  a situaţiei, dă dispoziţiile corespunzătoare, în caz de necesitate petrece şedinţa CSE.

 

IV. Organizarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat.

Lichidarea situaţiilor excepţionale se efectuează cu forţele şi mijloacele întreprinderii  sub conducerea CSE. În acest scop CSE în prealabil potrivit fiecărui tip de avarii, catastrofe şi calamităţi naturale elaborează scenariu

(planuri de acţiuni) în situaţii excepţionale.

          În cazul în care nu sunt suficiente forţe şi mijloace pentru lichidarea consecinţelor SE la nivelul său, preşedintele CSE al întreprinderii_______________-  poate să se adreseze pentru acordarea ajutorului către CSE a sectorului Buiucani.

 

V. Organizarea asigurării măsurilor şi acţiunilor forţelor PC.

 

   În scopul desfăşurării efective a lucrărilor de salvare şi altor lucrări  urgente, precum şi a unor măsuri de protecţie se organizează următoarele tipuri de asigurare a lor:

    --  asigurarea materială constă în dotarea formaţiunilor cu instrumente, mijloace de protecţie,   alte materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări  urgente, responsabil pentru asigurarea materială dl ___________________

    --  asigurarea cu transport, soluţionarea problemelor ce ţin de transportările necesare pentru asigurarea măsurilor de lichidare a urmărilor SE, de transportare a bunurilor materiale, responsabil pentru asigurarea cu transport dl ______________

    Asigurarea antiincendiară are ca scop efectuarea măsurilor de profilaxie antiincendiară pe teritoriul întreprinderii, şi licidarea focarelor, responsabil dl ________________________________________ .

 

Asigurarea  medicală

 

     Asigurarea medicală a măsurilor de lichidarea a consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale se efectuează cu ajutorul personalului medical şi a echipelor de asistenţă medicală specializată.

 

                                   Organizarea măsurilor de interacţiune

     Interacţiunea CSE a obiectului cu CSE a sectorului Buiucani în cazul apariţiei situaţiei excepţionale înclude:

 • folosirea formaţiunilor PC teritoriale pentru efectuarea măsurilor de salvare şi altor lucrări urgente;
 • eliberarea din rezervele de stat mijloacelor  individuale de protecţie şi aparatelor de control dozimetrice;
 • organizarea efectuării profilaxiei cu iod.

 

Organizarea dirijării

         În caz de avarii, catastrofe, calamităţi naturale, dirijarea măsurilor de lichidare  a  consecinţelor SE  să  va efectua  de la punctul de conducere, care va fi desfăşurat _________________________________. Aducerea în stare de lucru a Punctului de conducere în timp de lucru – 40 min., în afară orelor de lucru – 2 ore.

   Organizarea legăturii  formaţiunilor  PC , care îndeplinesc lucrările de salvare cu conducerea şi subdiviziunile întreprinderii se efectuează prin telefoane sau prin curieri.

   Rapoarte de prezentat în secţia PC a sectorului Buiucani. Primul raport se prezintă  imediat după apariţia SE, celelalte conform situaţiei create şi tabelului rapoartelor periodice.

 

Responsabil în domeniul protecţiei civile                              _________________

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: PROTECTIE CIVILA SI SITUATII EXCEPTIONALE | Adăugat de: IonDarii (28.10.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 3351 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar