Acasă » Formulare utile » RESURSE UMANE

Model - CONTRACT  de formare profesională

CONTRACT 
de formare profesională
(adiţional la contractul individual de muncă nr._____)  

 
mun. Chişinău                                                                ___  ______________20__

1. Părţile contractante:
Persoana juridică „First Company” S.R.L cu sediul mun. Chişinău, __________________________, c/f __________________________, în persoana directorului – Ion DARII, numit în continuare angajator şi persoana fizică __________________, în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare Angajat, cu domiciliul în ________________________, buletin de identitate seria ___ nr. _______________, eliberat de of. ___, cod personal _____________________.
2. Obiectul contractului:
2.1. Obiectul contractului îl constituie achitarea de către Angajator a serviciului de formare profesională a Angajatului, pentru funcţia de _______________________.
3. Durata contractului:
3.1. Durata contractului este de 30 zile, reprezentând 80 ore de pregătire teoretică şi 
80 ore de pregătire practică. 
3.2. Derularea contractului începe la data de _______________________.
3.3. Cursurile de formare profesională se vor petrece în __________________________.
4. Valoarea contractului. 
4.1. Costul cursurilor va fi suportat în întregime de către Angajator. 
4.2. Angajatul va compensa (restitui) Angajatorului costul cursurilor în condiţiile prezentului contract în mărimea stabilită.   

5. Obligaţiile părţilor:
5.1.  Angatorul se obligă :
a) să acorde Angajatului tot sprijinul şi asistenţa necesară pentru finisarea cu succes a cursurilor de formare profesională. 
b) să suporte din cont propriu cheltuielile de deplasare ale Angajatului la locul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională (bilet tur-retur). 
c) să nu impună Angajatului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională. 
d) să achite Angajatului salariu mediu pe întrega perioadă de frecventare a cursurilor de formare profesională. 

5.2. Angajatul se obligă:
a) De a activa în calitate de ___________________ la Angajator o perioadă de cel puţin 12 luni după finisarea cursurilor de formare profesională. 
d) să respecte normele de securitate si sanatate in munca pe întreaga perioadă a cursurilor de formare profesională. 

6. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.
Nefinalizarea cursului de formare profesională din motive imputabile Angajatului conferă Angajatorului dreptul de încasa de la Angajat cheltuielile suportate pentru achitarea cursurilor de formare profesională, inclusiv şi cheltuielile de deplasare. 

7. Forţa majoră
7.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
7.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

8. Soluţionarea litigiilor
8.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
8.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competentă, potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
9.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.
9.2. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a)    prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b)    prin acordul de voinţă al părţilor;
c)    prin reziliere.
9.3. În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale 
10.1. Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.
11. Dispoziţii finale
11.1 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.


„ANGAJATOR”                                                                „SALARIAT”
                                                             ____________/____________
Ion DARII                                                 
(semnătura)         (numele, prenumele)
                                                                   __  _______________
                                                                
Seria şi numărul buletinului de  identitate

     

Am primit un exemplar al Contractului de formare profesională  ________________

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: RESURSE UMANE | Adăugat de: IonDarii (02.11.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 1842 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar