Acasă » Formulare utile » RESURSE UMANE

MODEL - CONTRACT de ucenicie (stagiere)

MODEL - CONTRACT

de ucenicie (stagiere)

nr.__ din __  _________  20__

 

mun. Chişinău                                                   „___”______________20___

 

1. Părţile contractante:

Persoana juridică „____________________ cu sediul mun. Chişinău, str. _____________________________, c/f ____________________, în persoana directorului – ________________________, numit în continuare angajator şi persoana fizică __________________________, cu domiciliul în ___________________________________,  buletin de identitate ____nr.___________________, eliberat de _____________, IDNP _________________.

 

2. Obiectul contractului:

2.1. Obiectul contractului îl constituie perioada neremunerată (în continuare ,,perioada de ucenicie,,) în care angajatul însușește obligațiile funcției și își dezvoltă capacități, aptitudini și deprinderi practice necesare practicării ocupației.

3. Durata contractului:

3.1. Durata contractului de ucenicie este de ___ zile.

3.2. Derularea contractului începe la data de „___”______________20___.

3.3. Perioada de ucenicie se va petrece în restaurantul ___________________.

4. Drepturile ucenicului

 1. să beneficieze de coordonarea și sprijinul mentorului;
 2. să i se stabilească un program de activități corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de ucenicie;
 3. să beneficieze de evaluare obiectivă;
 4. să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobîndirii deprinderilor practice necesare practicării ocupației;
 5. să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să-i permită consolidarea cunoștințelor;
 6. să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru ucenici;
 7. să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

5. Obligațiile ucenicului

 1. să se pregatească profesional în domeniul pentru care efectuează perioada de uceniciel;
 2. să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;
 3. să respecte sarcinile date de mentor și de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează perioada de uceniciel;
 4. să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
 5. să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;
 6. să nu exercite, pe parcursul perioadei de ucenicie, activități care constituie concurența neloială angajatorului;
 7. să participe la procesul de evaluare.

6. Drepturile angajatorului

 1. să-i stabilească ucenicului, prin fișa postului, atribuții în domeniul în care se realizează perioada de uceniciel;
 2. să valorifice cunoștințele teoretice și practice ale ucenicului în procesul muncii;
 3. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului;
 4. să aplice sancțiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.
 5. să prelungească perioada de ucenicie sau să rezilileze prezentul contract în cazul în care, în procesul desfășurării activității,  ucenicul are rezultate nesatisfăcătoare

7. Obligațiile angajatorului

 1. să desemneze un mentor care să coordoneze și să sprijine ucenicul în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de desfășurare a perioadei de ucenicie;
 2. să stabilească ucenicului un program de activități în domeniul în care se realizează perioada de ucenicie;
 3. să asigure o dotare corespunzătoare- logistică, tehnică și tehnologică- necesară valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de ucenic în cadrul perioadei de ucenicie;
 4. să evalueze cunoștințele ucenicului la sfârșitul perioadei de ucenicie;
 5. să nu foloseasca ucenicul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contract.

 

 1. Răspunderea contractuală

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.

9. Forţa majoră

9.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.

9.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

10. Soluţionarea litigiilor

10.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

10.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresă instanţei de judecată competentă, potrivit legii.

11. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

11.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.

11.2. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

 1. prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
 2. prin acordul de voinţă al părţilor;
 3. prin reziliere.

11.3. În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

12. Clauze speciale

12.1. Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

13. Dispoziţii finale

13.1 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.

 

 

„ANGAJATOR”                                                                „SALARIAT”

                                                                                                 ____________/_____________                        __________________________        (semnătura)          (numele, prenumele)

                                                                                ___   _______________

                                                                            Seria şi numărul buletinului de  identitate

 

 

 

 

Am luat cunoștință și am primit un exemplar al Contractului de ucenicie  _____________________________   _____________

 


Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 
Categorie: RESURSE UMANE | Adăugat de: IonDarii (05.11.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 1984 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar