Acasă » Formulare utile » RESURSE UMANE

Model - CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCĂ

CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCĂ nr. ___________


___  ___________________  20 ____

Persoana juridică _______________________________, cu sediul în mun. Chişinău, str. _____________________________, c/f ____________________________, în persoana directorului – ____________________________________, numit în continuare angajator şi persoana fizică ________________________, numit în continuare „Salariat”, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 din Codul Muncii, nr. 154-XV din 28 martie 2003 au încheiat prezentul contract individual de muncă convenind asupra următoarelor.

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE. EXECUTAREA CONTRACTULUI

1.Durata contractului – _____________________;
2.Salariatul este angajat la lucru în funcţie de ______________________;
3.Locul de muncă __________________________;
4.Perioada de probă (dacă părţile au convenit) _______________;
5. Locul de muncă se consideră de bază/prin cumul;
6. Salariatul are dreptul:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului contract, în modul stabilit de Codul muncii;
b) la muncă, conform clauzelor contractului;
c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;
d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de repaos şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la locul de muncă;
i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
j ) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
k) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
l) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
m) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;

7. Salariatul se obligă:
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de prezentul contract;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte disciplina muncii;
d) să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă precum şi igienă a muncii; 
e) să execute la timp şi calitativ obligaţiile funcţionale, ordinele şi indicaţiile directorului şi a conducătorului nemijlocit;
f) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
i) să-şi perfecţioneze în permanenţă calificarea profesională, 
j) să manifeste atitudine gospodărească şi economicoasă faţă de bunurile şi mijloacele ce se află în gestiunea întreprinderii, 
k) să respecte cu stricteţe Regulamentul intern al unitatii, 
l) în activitatea sa se subordonează directorului, iar in lipsa acestuia persoanei care il inlocuieste.

8. Angajatorul are dreptul:
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul contract cu salariatul în modul şi în condiţiile stabilite de Codul muncii şi alte acte normative;
b) să ceară salariatului îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;
c) să stimuleze salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă salariatul la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
e) să emită acte normative la nivel de unitate;

9. Angajatorul se obligă:
a) să respecte legile şi alte acte normative;
b) să respecte clauzele prezentului contract;
c) să acorde salariatului munca prevăzută de prezentul contract;
d) să asigure salariatului condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă precum şi igiena muncii;
e) să asigure salariatul cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lui de muncă;
f) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
g) să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul mucii şi de prezentul contract;
h) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de Codul muncii;
i) să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară încheierii contractului colectiv de muncă şi controlului asupra îndeplinirii lui;
j) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;
k) să examineze sesizările salariatului şi ale reprezentanţilor lui privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
l) să creeze condiţii pentru participarea salariatului la administrarea unităţii în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
m) să asigure salariatului condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lui de muncă;
n) să efectueze asigurarea socială obligatorie a salariatului în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
o) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
p) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare.

10. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului 
Salariul se achită lunar pînă la data de 15 a lunii următoare, fiind calculat în dependenţă de timpul efectiv lucrat .
a) salariul funcţiei ___________ lei/lună
11. Regimul de muncă şi de odihnă: 
Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii constituie nu mai mult de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus şi nu mai mult de 7 ore timp de 6 zile, cu o zi repaos (duminica).
Regimul de muncă al salariatului va fi de la 8-30 pînă la 17-30, cu un repaos zilnic de la 12-30 pînă la 13-30.
Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii.
12. Durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia:
a) concediul de odihnă se acordă anual, conform programării, pe o durată de 28 de zile calendaristice. 
b) concediul anual neplătit se acordă, la cererea salariatului şi cu acordul angajatorului pe o durată de cel mult 60 zile lucrătoare consecutiv.
13.Condiţiile de asigurare socială şi medicală obligatorie se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

TITLUL II
MODIFICAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract poate fi modificat şi completat numai printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
2. Modificările şi completările în contract pot fi operate de părţi privitor la:
a) durata contractului;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art. 51 din Codul muncii );
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă;
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
3. Schimbarea temporară a locului de muncă se admite:
a) în caz de trimitere a salariatului în deplasare ( independent de acordul lui);
b) în caz de detaşare a salariatului (cu acordul lui în scris).
4. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui se admite cu respectarea strictă de către părţi a prevederilor art. 68 şi 74 din Codul muncii şi pct. 1-2 din prezentul titlu.

TITLUL III
SUSPENDAREA CONTRACTULUI

1.Suspendarea prezentului contract poate interveni:
a) în circumstanţe, ce nu depind de voinţa părţilor (art. 76 din Codul muncii);
b) prin acordul părţilor (art. 77 din codul muncii),
c) la iniţiativa uneia din părţi (art. 78 din Codul muncii);
2. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului muncii şi altor acte normative ce reglementează suspendarea contractului individual de muncă.


TITLUL IV
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 82, 305 şi 310 din Codul muncii );
b) la iniţiativa salariatului (art. 85 din Codul muncii);
c) la iniţiativa angajatorului (art. 86 din Codul muncii).
2. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului muncii şi altor acte normative de muncă în cazul apariţiei temeiurilor de încetare a prezentului contract.

TITLUL V
DISPOZIŢII FINALE

1. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului muncii şi altor acte normative privind protecţia datelor personale ale salariatului.
2. Părţile poartă răspundere pentru nerespectarea condiţiilor prezentului contract în conformitate cu Codul muncii şi altor acte normative, convenţiile colective, contractul colectiv şi prezentul contract.
3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, un exemplar este înmînat salariatului, fiecare exemplar avînd aceaşi  forţă juridică.
4. Rechizitele şi adresele părţilor:

 

„ANGAJATOR”                                                                     „SALARIAT”
                                                         _______________/___________________
Ion DARII                                              (semnătura)          (numele, prenumele)
                                                                      ______   __________________
                                                            Seria şi numărul buletinului de  identitate

     


Cu prevederile Regulamentului Intern am facut cunostinta        __________________;


Am primit un exemplar al Contractului Individual de Munca    ___________________;

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: RESURSE UMANE | Adăugat de: IonDarii (01.11.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 7425 | Rating: 2.0/1
Total comentarii : 0
avatar